Imfihlelo Ka Makhulu U-Ruby

Chris van Wyk

See more book details

Giraffe Books

9781920016418
Synopsis

UChris uyamthanda umakhulu wakhe uRuby. Ukuyakuthanda ukumndwendwela ekhayeni lakhe, bakhe amaqunube egadini futhi aqhulane kwaye acule nabazala bakhe. UChris ulonwabela kakhulu uhambo olusingisa edolophini nomakhulu wakhe, nalapho athi azikhethele iincwadi evenkileni yencwadi ezingamasekeni. Ngaminazana ithile uChris ufumanisa ukuba umakhulu wakhe unemfihlelo ... Chris loves his Ouma Ruby and he loves visiting her house. But Chris especially loves it when his Ouma Ruby takes him into town to the second-hand bookshop. Then one day Chris learns that Ouma Ruby has a secret ...