Imfihlo Yagogo Ruby

Chris van Wyk

See more book details

Giraffe Books

9781920016463
Synopsis

Chris utsandza Gogo wakhe, Gogo Ruby. Uyatsandza kumuvakashela ekhaya lakhe kutewubutsa emagungumence engadzeni yakhe kanye nekuhleka nekuhlabela nabomzala bakhe. Chris utsandza ikakhulu uma Gogo wakhe Ruby ahamba naye kuya edolobheni kuyawutsenga tincwadzi esitolo setincwadzi semasekeni. Ngalelinye lilanga Chris ufundza kutsi Gogo Ruby unemfihlo ...Chris loves his Ouma Ruby and he loves visiting her house. But Chris especially loves it when his Ouma Ruby takes him into town to the second-hand bookshop. Then one day Chris learns that Ouma Ruby has a secret.