Sephiri Sa Ga Nkoko Ruby

Chris van Wyk

See more book details

Giraffe Books

9781920016470
Synopsis

Chris o rata Nkoko wa gagwe. O rata go mo jela nala kwa ntlong ya gagwe go kga mmurupei ka fa tshingwaneng le go bua metlae, gape le go opela le bontsalagwe. Chris o rata segolobogolo fa Nkoko Ruby a tsamaya le ene kwa toropong go ya go itlhophela dibuka kwa lebenkeleng la dibuka tse di kileng tsa dirisiwa. Chris loves his Ouma Ruby and he loves visiting her house. But Chris especially loves it when his Ouma Ruby takes him into town to the second-hand bookshop. Then one day Chris learns that Ouma Ruby has a secret.