Sephiri Sa Koko Ruby

See more book details

Giraffe Books

9781920629762
Synopsis

Chris o rata Koko Ruby wa gagwe. O rata go mo etela ntlong ya gagwe go kga mmurupei ka serapaneng le go bolela metlae, gape le go opela le bomotswalagwe. Chris o rata gagolo ge Koko Ruby a sepela le yena toropong go ya go kgetha dipuku ka lebenkeleng la dipuku tse di kilego tsa somiswa. Ka letsatsi le lengwe Chris a lemoga gore Koko Ruby o mo swaretse sephiri.