Tshidzumbe Tsha Makhulu Vho-Ruby

Chris Van Wyk

See more book details

Giraffe Books

9781920016494
Synopsis

Chris u funa makhulu wawe Vho-Ruby. U takalela u vha dalela hayani havho u fula thebeila ngadeni na u amba miswaswo na u imba na vhazwala vhawe. Chris u takalelesa musi makhulu wawe vha tshi mu isa doroboni u nanga bugu fhala vhengeleni li rengiselwaho zwithu zwa kale. Zwenezwo Chris u divha uri makhulu wawe vha na tshidzumbe. Chris loves his Ouma Ruby and he loves visiting her house. But Chris especially loves it when his Ouma Ruby takes him into town to the second-hand bookshop. Then one day Chris learns that Ouma Ruby has a secret.