Tshidzumbe Tsha Makhulu Vho-Ruby

Chris van Wyk

See more book details

Giraffe Books

9781920016494
Synopsis

Chris u funa makhulu wawe Vho-Ruby. U takalela u vha dalela hayani havho u fula thebeila ngadeni na u amba miswaswo na u imba na vhazwala vhawe. Chris u takalelesa musi makhulu wawe vha tshi mu isa doroboni u nanga bugu fhala vhengeleni li rengiselwaho zwithu zwa kale.