Emgacweni Izanzibar

Niki Daly

See more book details

Giraffe Books

9781920016746
Synopsis

Ngenhlitiyo lenkhulu lenga nge Africa, Mama Jumbo ufika eZanzibar ulungiselela kwakha indlu nekwakha bangani labasha. Etahlukweni letisihlanu, Niki Daly usetfulela badlali labahle labajabulisanako labatawujabulisa bantfwana beminyaka leyehlukahlukene. Niyamukeleka esitaladini seZanzibar! With a heart as big as Africa, Mama Jumbo arrives on Zanzibar Road ready to build a house, make new friends and settle down. Come to Zanzibar Road, and meet a colourful and entertaining cast of characters who will delight children of all ages.