Indlela Izanzibar

Niki Daly

See more book details

Giraffe Books

9781920162122
Synopsis

Ngehliziyo ehle nekulu njenge-Afrika, uMama Jumbo ufika eNdleleni iZanzibar sekazilungiselele ukwakha indlu, azenzela abangani abatjha begodu ahlale ngokupheleleko. Ezahlukweni ezikarisako ezihlanu, uNiki Daly usivezela abalingisi bemibalala nabakarisako abazakukarekelwa bentwana beminyaka yoke yobudala. Wamukelekile eNdleleni iZanzibar. With a heart as big as Africa, Mama Jumbo arrives on Zanzibar Road ready to build a house, make new friends and settle down. Come to Zanzibar Road, and meet a colourful and entertaining cast of characters who will delight children of all ages.