Ingoma kaZandi

Zandile Ndhlovu

Illustrated by Katlego Keokgale

Ages 3 to 6
31 May 2023
9781776252718

Synopsis

UZandi uphupha ngolwandle olukhulu oluzuba nentlanzi emibalabala egqamileyo. Ngenye imini ufumana isipho esikhethekileyo esikhokelela kwisenzo sodelongozi esizele yimimangaliso efumaneka ngaphantsi kwamanzi. Kodwa kukho into ephazamisana neli lizwe limangalisayo … ingaba isisombululo sokulikhusela singcwatywe kumabali akudala?

Ibali elixhobisa nelikhanyisela ngonxulumano lwethu nelizwe lendalo likaZandile Ndhlovu, inina lokuqala elintsundu eMzantsi Afrika ukuba ngumqeqeshi wokuzintywilela kwanomsunguli weThe
Black Mermaid Foundation.