Uthandiwe

Refiloe Moahloli

0-5 years
See more book details
05 November 2021
9781776250561
Synopsis

Inhliziyo ka-Athandwa ihlukile.
Inhliziyo yakhe iyacula. Yaqale yamethusa. Kungani engafani nomdeni wakhe kanye nabangani bakhe?

Uma ezama ukuyithulisa inhliziyo yakhe, uthola imfihlo...

kanye neculo elikhethekile. Leyo eyaziwa nguMama, uGogo noKhokho.

Uthandiwe yindaba eyiculo emayelana nokwamukela izinto ezisenza sehluke nokujabulela izinto ezihlanganisa uthando lwabadlala nabancane ibe isivikela futhi. Le ncwadi iyatholakala ngeSipedi, isiNgisi nangesiBhunu.